NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. “ŻWIRKA I MUCHOMORKA” W MYŚLIBORZU

Rozdział I
Nazwa przedszkola

§ 1

Przedszkole nosi nazwę: Niepubliczne Przedszkole im. “Żwirka i Muchomorka” w Myśliborzu. Siedziba Niepublicznego Przedszkola im. “Żwirka i Muchomorka” w Myśliborzu mieści się przy ul. Armii Polskiej 13 w Myśliborzu Niepubliczne Przedszkole im. “Żwirka i Muchomorka” w Myśliborzu posiada filie znajdujące się na terenie Gminy Myślibórz:

Niepubliczne Przedszkole
im. “Żwirka i Muchomorka” w Myśliborzu
74-300 MYŚLIBÓRZ UL. Armii Polskiej 13
Filia w Nawrocku im. “Kubuś Puchatek”
Nawrocko 11;74-300 Myślibórz

Niepubliczne Przedszkole
im. “Żwirka i Muchomorka” w Myśliborzu
74-300 MYŚLIBÓRZ UL. Armii Polskiej 13
Filia w Golenicach im “Tęczowe Słoniki”
Golenice 1a; 74-300 Myślibórz

Niepubliczne Przedszkole
im. “Żwirka i Muchomorka” w Myśliborzu
74-300 MYŚLIBÓRZ UL. Armii Polskiej 13
Filia w Derczewie im. “Wesołe Krasnoludki”
ul. Lipiańska 30; 74-300 Myślibórz

Niepubliczne Przedszkole
im. “Żwirka i Muchomorka” w Myśliborzu
74-300 MYŚLIBÓRZ UL. Armii Polskiej 13
Filia w Sulimierzu im. “Tęczowa Kraina”
Sulimierz 76a ; 74-300 Myślibórz

Organem prowadzącym przedszkole jest Jarosław Rębiasz – F. H – U. “JAR-MAR” Centrum Kształcenia “Wiedza dla Wszystkich” w Myśliborzu; ul. Broniewskiego 16 74-300 Myslibórz

§ 2

Przedszkole używa pieczęci w następującym brzmieniu:
Niepubliczne Przedszkole
im. Żwirka i Muchomorka w Myśliborzu
74-300 MYŚLIBÓRZ UL. Armii Polskiej 13
Tel/fax (095) 747 39 05 tel. Kom. 509 840 061
NIP 597 – 107 – 81 – 54

Rozdział II
Inne informacje o przedszkolu

§ 3

1. Praca opiekuńczo wychowawcza jest organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci prowadzonych na podstawie przyjętego programu zawierającego podstawy programowe wychowania przedszkolnego, określone przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Niepubliczne przedszkole zaczyna funkcjonować z dniem 04.01.2010r.
3. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 01 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
4. Przedszkole czynne jest cały rok z ewentualną jednomiesięczną przerwą urlopową ustalaną przez prowadzącego wspólnie z rodzicami.
5. Godziny pracy w przedszkolu od 7:00 do 15:00
6. Decyzje o utworzeniu lub zlikwidowaniu oddziału przedszkolnego podejmuje prowadzący.
7. Leżakowanie dziecka w przedszkolu powinno być uwzględnione przez rodzica w karcie przedszkolaka.

§ 4

1. Koszty utrzymania placówki pokrywane są z dotacji Gminy w wysokości określonej w ustawie o systemie oświaty.
2. Pozostałe koszty utrzymania placówki ponoszą rodzice, poprzez wnoszenie tzw. Opłaty stałej.
3. Niepubliczne przedszkole zapewnia dziecku jednodaniowy posiłek, rodzicie powinni zapewnić dziecku drugie śniadanie.
4. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala prowadzący przedszkole w porozumieniu z rodzicami.
5. Opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu wnoszą rodzice w terminie nie później niż do 30 każdego miesiąca.
6. W razie nie dotrzymania terminu płatności po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zapłaty, prowadzący przedszkole jest uprawniony do dochodzenia wynikających stąd roszczeń na drodze postępowania sądowego.
7. Za prowadzenie dodatkowych zająć w przedszkolu np. języki obce, basen rodzice ponoszą dodatkową odpłatność.

Rozdział III
Cele i zadania przedszkola

§ 5

1. Celem przedszkola jest szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.

§ 6

1. Zadaniem przedszkola jest organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych oraz realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
2. Realizacja zadań następuje poprzez:

– kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie , innych ludzi, świata i wobec życia,
– wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,
– dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci, a także umożliwianie korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
– doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole (o ile dziecko nie wymaga dodatkowego wsparcia specjalistycznego),
– udzielanie pomocy rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka.

§ 7

1. Program pracy wychowawczo – dydaktycznej ma charakter otwarty, a treści jego są integralnie powiązane.
2. Działania wychowawczo – dydaktyczne nauczyciela opierają się na przedkładaniu zadań programowych na zadania rozwojowe dla poszczególnych dzieci, oparte na obserwacji i stawianej diagnozie pedagogicznej.
3. Całokształt pracy wychowawczej w przedszkolu umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Ma wpływ na kształtowanie, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

§ 8

1. W przedszkolu dzieci mają zapewnioną stałą opiekę ze strony pracowników pedagogicznych.
2. Opieka ta sprawowana jest w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.
3. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

Rozdział IV Organy przedszkola

§ 9

1. Organami przedszkola są :
– dyrektor,
– rada pedagogiczna.
2. Dyrektor kieruje działalnością przedszkola.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
4. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

§ 10

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształtowania dzieci.

1. Rodzice mają prawo do:
– znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale – tablice ogłoszeń, kącik dla rodziców, rozmowy indywidualne,
– uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju – rozmowy indywidualne, wystawy prac, występy dzieci,
– wyrażanie i przekazywanie sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.
2. W celu zaspokojenia słusznych praw rodziców
– Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez prowadzącego, a zatwierdzony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
– W arkuszu organizacji przedszkola określa się czas pracy przedszkola, poszczególnych oddziałów i liczbę zatrudnionych pracowników.
– Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza organizowana jest odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona w oparciu o obowiązujące podstawy programowe wychowania przedszkolnego określone przez MEN.
– nauczyciele są do dyspozycji rodziców i są zobowiązani do rzetelnej informacji, umożliwia się rodzicom zdobywanie informacji o dziecku przez zajęcia otwarte dla rodziców, uroczystości przedszkolne, itp.

Rozdział V Organizacja przedszkola

§ 11

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z ewentualną przerwą ustaloną zgodnie z § 3 pkt. 4 .

§ 12

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
2. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu obowiązani są do złożenia odpowiednio wypełnionej karty zgłoszenia dziecka w filii Golenice, Nawrocko, Derczewo i Sulimierz.
3. W przypadku wolnych miejsc dzieci mogą być przyjmowane są w ciągu roku szkolnego.
4. Przedszkole może nie stosować podziału dzieci na grupy wiekowe.

§ 13

Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na potrzebę środowiska, liczba dzieci w oddziale może wzrosnąć do 30.

Rozdział VI
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 14

1. W przedszkolu prowadzący zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
3. Przedszkole może nie stosować przy zatrudnianiu nauczycieli przepisów określonych w “Karcie Nauczyciela”.

§ 15

Zadania nauczyciela :

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
2. Do zadań nauczyciela należy :
– odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
– tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zainteresowań i zdolności,
– prowadzenie i odpowiedzialność za realizację pracy wychowawczo-dydaktycznej opartej na pełnej znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego, programu wychowania i nauczania,
– współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i inną.
3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
– poznania i ustalenia potrzeb rozwoju dzieci,
– ustalenie form pracy i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
– włączenie ich w działalność przedszkola do tworzenia warunków zapewniających prawidłową realizację programu wychowania przedszkolnego.
5. Do nauczyciela należy także:
– wytwarzanie w przedszkolu rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci,
– doskonalenie kwalifikacji zawodowych,
– przygotowanie sali do zajęć – dbanie o jej wystrój, pomoce dydaktyczne, utrzymanie w sali ładu i porządku,
– zaangażowanie i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i jej pracach.
6. Każdy nauczyciel jest wychowawcą.

§ 16

Prawa i obowiązki oraz szczegółowe zadania wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu określają zakresy czynności i odpowiedzialności znajdujące się w teczkach akt osobowych.

Rozdział VII
Wychowankowie przedszkola

§ 17

1. Do przedszkola uczęszczają w zasadzie dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 2. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są za zgodą rodziców od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 18

Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania praw dziecka zawartych w Konwencji o prawach Dziecka, a w szczególności :

– właściwe zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
– ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
– życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym.

§ 19

Prowadzący przedszkole na wniosek rady pedagogicznej może skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola w przypadku :

– braku pozytywnych efektów oddziaływań wychowawczych wobec dziecka, które stanowi zagrożenie życia i bezpieczeństwa innych dzieci,
– uchylanie się rodziców dziecka od terminowego dokonywania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Rozdział VIII
Budżet przedszkola

§ 20

1. Środki finansowe na działalność przedszkola pochodzą z odpłatności rodziców i z dotacji z budżetu Miasta i Gminy Myślibórz.
2. Na działalność przedszkola mogą być przekazywane także inne dotacje, dary oraz inne datki rodziców i innych osób fizycznych.
3. Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświatowo – wychowawczej.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 21

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z ramowym, jednolitym, rzeczowym wykazem akt.
2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty.
W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 22

Statut wchodzi w życie z dniem 04 stycznia 2010r.