CEL KURSU:
Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu.
Zapoznanie słuchaczy z materiałami mającymi zastosowanie przy wykonaniu tynków
Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
ukończenie co najmniej szkoła podstawowa,
świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do pracy w zawodzie,
ukończone 18 lat
CZAS TRWANIA KURSU:
LICZBA DNI:    30
LICZBA GODZIN dla grupy:    205
TEORIA:    100 godz.
PRAKTYKA – ĆWICZENIA:    100 godz.
EGZANIMY:    5 godz.
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU /DNI/:
Zajęcia teoretyczne:    5 razy w tygodniu po 6 – 7 godzin dydaktycznych
Zajęcia praktyczne – ćwiczenia:    5 razy w tygodniu po 6 godziny.

PLAN NAUCZANIA
L.p.    Przedmiot nauczania     Wymiar godzin
1.     Dokumentacja budowlana     10
2.     Technologia wykonania tynków i przygotowania podłoża    35
3.    Materiałoznawstwo     10
4.    Metody dociepleń budynków     15
5.    Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne    15
6.    Bhp     5
7.    Praktyka zawodowa    100
8.    Aktywne metody poszukiwania pracy    10
9.    Egzamin końcowy    5
Razem     205

METODY NAUCZANIA:
Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w jednej grupie metodą wykładów z pomocą podręczników, plansz, foliogramów.

Szkolenie praktyczne: instruktaż wstępny, pokaz wykonania ćwiczeń, praca pod kierunkiem, nadzór nad nauką.
KONTROLA I OCENA UCZĄCYCH SIĘ, SPOSÓB SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI:

Wiedza z zagadnień teoretycznych, umiejętności wykonywania poszczególnych ćwiczeń oceniane są w skali od celującej do niedostatecznej. Kurs kończy się złożeniem egzaminu końcowego teoretycznego i praktycznego. Wyniki egzaminu zostaną odnotowane w protokole egzaminacyjnym. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.
CHARAKTERYSTYKA ZAWODOWA ABSOLWENTA KURSU
WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent kursu powinien między innymi umieć czytać dokumentację techniczną w danym zakresie. Powinien właściwie dobierać metody wykonywania tynków, rozpoznawać rodzaje podłoży i odpowiednio je przygotować. Umie określać izolacyjność przegród budowlanych i sposoby ochrony przed stratami ciepła ścian zewnętrznych. Potrafi dokonywać wyboru odpowiedniej okładziny. Zna podstawowe zasady BHP i ochrony środowiska naturalnego.

Bądźmy w kontakcie

Centrum Kształcenia Wiedza dla Wszystkich
ul. Armii Polskiej 13 (budynek “C” gimnazjum)
74-300 Myślibórz
tel. 095-747-39-05
fax. 095-747-39-05

cksowa@wp.pl