CEL KURSU:
Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu.
Zapoznanie słuchaczy z materiałami
Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
ukończenie co najmniej szkoła podstawowa,
– świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do pracy w zawodzie,
ukończone 18 lat,
CZAS TRWANIA KURSU:
LICZBA GODZIN dla grupy:    200
TEORIA:    110 godz.
PRAKTYKA – ĆWICZENIA:    90 godz.

PLAN NAUCZANIA
L.p.    Przedmiot nauczania     Wymiar godzin
1.     Rys historyczny instalacji wod-kan     5
2.     Materiały stosowane w instalacji i sieci wod-kan    15
3.    Dokumentacja instalacji wod-kan    10
4.    Technologia wykonania instalacji kanalizacyjnych    35
5.    Technologia wykonania instalacji wodnych    35
6.    Bhp podczas wykonywania instalacji wod-kan     10
7.    Praktyka zawodowa    80
8.    Aktywne metody poszukiwania pracy    10
9.    Aktywne metody poszukiwania pracy    10
Razem     200

METODY NAUCZANIA:
Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w jednej grupie metodą wykładów z pomocą podręczników, plansz, foliogramów.

Szkolenie praktyczne: instruktaż wstępny, pokaz wykonania ćwiczeń, praca pod kierunkiem, nadzór nad nauką.
KONTROLA I OCENA UCZĄCYCH SIĘ, SPOSÓB SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI:

Wiedza z zagadnień teoretycznych, umiejętności wykonywania poszczególnych ćwiczeń oceniane są w skali od celującej do niedostatecznej. Kurs kończy się złożeniem egzaminu końcowego teoretycznego i praktycznego. Wyniki egzaminu zostaną odnotowane w protokole egzaminacyjnym. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.
CHARAKTERYSTYKA ZAWODOWA ABSOLWENTA KURSU
WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent kursu powinien między innymi umieć czytać dokumentację techniczną w danym zakresie. Powinien właściwie dobierać metody wykonywania instalacji wod-kan, rozpoznawać materiały stosowane do instalacji . Umie obliczyć ilość materiału potrzebnego do wykonania robót. Potrafi dokonywać wyboru odpowiedniej technologii wykonania instalacji wod-kan w zależności od pomieszczenia. Zna podstawowe zasady BHP i ochrony środowiska naturalnego.

Bądźmy w kontakcie

Centrum Kształcenia Wiedza dla Wszystkich
ul. Armii Polskiej 13 (budynek “C” gimnazjum)
74-300 Myślibórz
tel. 095-747-39-05
fax. 095-747-39-05

cksowa@wp.pl