CEL KURSU:
Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie obsługi kas fiskalnych i komputera na stanowisku magazyniera,
Zapoznanie słuchaczy z czynnościami handlowymi i zasadami obsługi klienta,
Zasady obsługi wózków jezdnych.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
ukończenie co najmniej szkoła podstawowa,
świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do pracy przy obsłudze kas fiskalnych,
predyspozycje do pracy w handlu.
CZAS TRWANIA KURSU:
LICZBA DNI:    40
LICZBA GODZIN dla grupy:    200
TEORIA:    110 godz.
PRAKTYKA – ĆWICZENIA:    90 godz.
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU /DNI/:
Zajęcia teoretyczne:    5 razy w tygodniu po 5 godzin dydaktycznych
Zajęcia praktyczne – ćwiczenia:    5 razy w tygodniu po 5 godziny.

PLAN NAUCZANIA
L.p.    Przedmiot nauczania     Wymiar godzin
1.     Zasady magazynowania     8
2.     Budowle magazynowe    10
3.    Wyposażenie magazynu    10
4.    Technologia prac magazynowych     10
5.    Organizacja prac magazynowych    10
6.    Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce magazynowej    20
7.    Minimum sanitarne – podstawowe zasady higieny    15
8.    Obsługa kas fiskalnych – teoria    10
9.    Obsługa kas fiskalnych – ćwiczenia    25
10.    Przepisy BHP, ochrona Ppoż oraz zasady zabezpieczania towarów w magazynowej    12
11.    Typy stosowanych wózków jezdniowych    4
12.    Budowa wózka    8
13.    Czynności operatora przy obsłudze wózka.    16
14.    Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa    4
15.    Wiadomości z zakresu BHP – przy pracy wózka    8
16.    Bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach gazowych    13
17.    Wiadomości o dozorze technicznym    2
18.    Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków.    15 na osobę
Razem     200

METODY NAUCZANIA:
Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w jednej grupie metodą wykładów z pomocą podręczników, plansz, foliogramów.

Szkolenie praktyczne: instruktaż wstępny, pokaz wykonania ćwiczeń, praca pod kierunkiem, nadzór nad nauką.
KONTROLA I OCENA UCZĄCYCH SIĘ, SPOSÓB SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI:

Wiedza z zagadnień teoretycznych, umiejętności wykonywania poszczególnych ćwiczeń oceniane są w skali od celującej do niedostatecznej. Kurs kończy się złożeniem egzaminu końcowego teoretycznego i praktycznego. Wyniki egzaminu zostaną odnotowane w protokole egzaminacyjnym. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu oraz certyfikat potwierdzający znajomość podstawowych zasad higieny.

Bądźmy w kontakcie

Centrum Kształcenia Wiedza dla Wszystkich
ul. Armii Polskiej 13 (budynek “C” gimnazjum)
74-300 Myślibórz
tel. 095-747-39-05
fax. 095-747-39-05

cksowa@wp.pl