Statut Poradni Myślibórz

  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Myśliborzu

  Działania poradni, cele do realizacji, zasady pracy poradni zapisane są w statucie

   

  PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity- Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity- Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr5, poz.46);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz. U. Nr 173, poz. 1072).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U. Nr 23, poz. 133).

  Rozdział 1.

  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  § 1

  1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna zwana dalej Poradnią jest niepubliczną placówką oświatową udzielającą dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
  2. Siedziba Poradni mieści się w Myśliborzu, przy ulicy Królewieckiej 45.
  3. Organem prowadzącym Poradnię jest Jarosław Rębiasz- F.H-U „ JAR-MAR” Centrum Kształcenia „ Wiedza dla Wszystkich”, 74-300 Myślibórz, ul. Broniewskiego 16.
  4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
  5. Poradnia używa pieczęci:
   Niepubliczna Poradnia
   Psychologiczno-Pedagogiczna
   74-300 Myślibórz, ul. Królewiecka 45

  Rozdział 2.

  CELE I ZADANIA PORADNI

  § 2

  1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu udziela dzieciom ( w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zwodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  2. Do zadań Poradni należy w szczególności:
   1. wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;

   2. wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od urodzenia do 7 r.ż.

   3. udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, z dysfunkcjami rozwojowymi;

   4. udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce;

   5. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej;

   6. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionym;

   7. profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z grupy ryzyka;

   8. wspomaganie nauczycieli, rodziców ( prawnych opiekunów)w pracy dydaktycznej, wychowawczej i terapeutycznej;

   9. współpraca z władzami samorządowymi, organizacjami i instytucjami wpierającymi rodzinę, szkołami wyższymi, mediami;

   10. prowadzenie działalności promocyjnej w środowisku;

   11. organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji naukowych;

  3. Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności przez:
   1. diagnozę;

   2. konsultację;

   3. terapię;

   4. psychoedukację;

   5. rehabilitację;

   6. doradztwo;

   7. mediację;

   8. interwencje w środowisku ucznia;

   9. działalność profilaktyczną;

   10. działalność informacyjną;

   11. organizację turnusów terapeutycznych, profilaktycznych etc.

  4. W Poradni tworzy się zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. Warunki organizowania zespołów określa załącznik 1 do statutu.

  § 3

  1. Korzystanie z pomocy Poradni jest odpłatne.
  2. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom, a także przedstawicielom instytucji działających na rzecz dzieci i rodziny na terenie województwa zachodniopomorskiego.
  3. Poradnia może świadczyć usługi nieodpłatne różnym podmiotom po wcześniejszym podpisaniu porozumienia z ich organem prowadzącym.
  4. Poradnia może tworzyć filie.

  Rozdział 3.

  ORGANY PORADNI I ZAKRESY ICH ZADAŃ

  § 4.

  1. Organami Poradni są:
   1. Dyrektor Poradni .

   2. Rada Pedagogiczna.

  § 5.

  1. Dyrektor Poradni w szczególności:
   1. kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz;

   2. sprawuje nadzór pedagogiczny;

   3. realizuje uchwały rady pedagogicznej Poradni, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

   4. dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Poradni;

   5. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom zajęć organizowanych przez Poradnię;

   6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych

  2. Dyrektor jako kierownik zakładu pracy zatrudnionych w Poradni pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach;
   1. zatrudniania i zwalniania;

   2. przyznawania nagród oraz wymierzonych kar porządkowych;

   3. występowania z wnioskami w sprawie nagród i innych wyróżnień.

  3. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną Poradni.

  §6.

  1. W Poradni działa Rada Pedagogiczna.
  2. Pracownicy pedagogiczni Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej tworzą radę pedagogiczną. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
  3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Poradni.
  4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik 2 do statutu.
  5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej Poradni należy:
   1. zatwierdzenie planów pracy Poradni;
   2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni.
   3. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych Poradni.
  6. Rada Pedagogiczna Poradni opiniuje w szczególności:
   1. Organizacje pracy Poradni, w tym tygodniowy harmonogram pracy pracowników pedagogicznych;
   2. Propozycje dyrektora Poradni w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;
  7. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Poradnię. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór jest ostateczne.
  8. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami, Poradnia powoła mediatora do ich rozstrzygnięcia.

  Rozdział 4.

  ORGANIZACJA PRACY PORADNI

  § 7.

  1. Poradnia jest placówką nieferyjną i działa w ciągu całego roku.
  2. Dzienny czas pracy ustala dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
  3. Zatrudnieni pracownicy realizują zadania w siedzibie Poradni ale również w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.

  § 8.

  1. Poradnia wydaje opinie w sprawach:
   1. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

   2. zwolnienia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną z nauki drugiego języka obcego;

   3. przystąpienia ucznia lub absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;

   4. o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

   5. innych określonych w odrębnych przepisach

  2. Poradnia wydaje także inne opinie na prośbę zainteresowanych.
  3. Opinię wydaje się na pisemny wniosek.
  4. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, koniecznym jest przedstawienie stosownego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia.
  5. Zainteresowani mogą dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich i innych.
  6. Opinia Poradni zawiera:
   1. oznaczenie Poradni;

   2. imię i nazwisko osoby, której opinia dotyczy, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia- również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;

   3. stanowisko Poradni w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;

   4. wskazanie odpowiedniej formy pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu, szkole lub placówce, stosownie do potrzeb, oraz szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy.

  7. Opinie Poradni podpisuje dyrektor Poradni.
  8. Podpisy osób sporządzających opinie znajdują się tylko na kopii.

  § 9.

  1. W Poradni jest organizowany i działa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zespół opiniujący wydający opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  2. Przewodniczącym zespołu opiniującego jest dyrektor Poradni.
  3. Zespół opiniujący działa zgodnie z przyjętym regulaminem stanowiącym załączniki 3 do statutu.

  Rozdział 5.

  PRACOWNICY PORADNI ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

  §10.

  1. Poradnią kieruje dyrektor.
  2. Poradnia zatrudnia psychologów, pedagogów, logopedów, socjologów, doradców zawodowych, rehabilitantów i innych pracowników pedagogicznych.
  3. W zależności od potrzeb Poradnia zatrudnia też lekarzy oraz pracowników socjalnych, którzy ukończyli studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, socjologia lub politologia ( w zakresie pracy socjalnej), a także innych specjalistów.
  4. Poradnia zatrudnia pracowników socjalnych i obsługi.
  5. W Poradni pomocy dzieciom i młodzieży mogą też udzielać wolontariusze zatrudnieni przez dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami.

  § 11.

  1. Pracownicy Poradni mają obowiązek:
   1. przestrzegać porządku pracy ( punktualność, pełne wykorzystanie czasu pracy, właściwe prowadzenie dokumentacji, postępowanie zgodnie z przyjętymi procedurami diagnozowania, opiniowania, prowadzenia działalności terapeutycznej etc.);

   2. uwzględniać priorytety określone przez dyrektora Poradni;

   3. skutecznie i efektywnie wykonywać swoją pracę merytoryczną;

   4. samodoskonalić się;

   5. dbać o dobrą atmosferę pracy i umiejętnie współpracować z innymi.

  2. Pracownicy Poradni maja prawo do;
   1. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

   2. podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego;

   3. osiągania kolejnych stopni awansu zawodowego;

   4. swobodnego wyboru metod diagnostycznych oraz oddziaływania edukacyjnego, terapeutycznego, profilaktycznego etc.;

   5. konsultacji i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów;

   6. wykorzystywania swoich kwalifikacji i umiejętności do pracy innowacyjnej, tworzenia i wdrażania autorskich programów etc;

  § 12.

  1. Klienci Poradni maja prawo do:
   1. korzystania z zajęć na terenie Poradni w warunkach bezpiecznych i higienicznych oraz gwarantujących zachowanie anonimowości;

   2. korzystania z usług Poradni, na życzenie klienta, w miejscu jego zamieszkania lub miejsca pobytu, jeśli warunki gwarantują prawidłowy przebieg procedur diagnostycznych, terapeutycznych etc.

   3. zachowania tajemnicy danych zgodnie z odrębnymi przepisami;

   4. profesjonalnej pomocy merytorycznej;

   5. otrzymania opinii psychologiczno-pedagogicznej;

   6. otrzymania wyników przeprowadzonej diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej etc.;

   7. uczestnictwa w zajęciach indywidualnych i grupowych organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

  2. Klienci Poradni maja obowiązek:
   1. przestrzegania Statutu Poradni;

   2. poszanowania mienia Poradni ( pomoce dydaktyczne, sprzęty etc.);

   3. zapewnieni warunków do zajęć, jeśli maja życzenia, by odbywały się one w domu rodzinnym lub innym miejscu ich pobytu.

  § 13.

  1. Poradnia dokumentuje swoja pracę. Poradnia prowadzi;
   1. plan pracy

   2. skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z usług Poradni;

   3. dokumentację badań;

   4. dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni;

   5. inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  Rozdział 6.

  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA PORADNI

  § 14.

  1. Pieniądze na działalność Poradni pochodzą z jej odpłatnej działalności statutowej.
  2. Poradnia uzyskuje środki finansowe na prowadzenie działalności także poprzez;
   1. dotacje z jednostek samorządu terytorialnego;

   2. pozyskiwanie funduszy strukturalnych UE;

   3. z darowizn;

   4. grantów.

  3. Środkami finansowymi Poradni zarządza dyrektor.

  Rozdział 7.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 15.

  1. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane przez organ prowadzący.

  § 16.

  1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r.
  Powrót na górę