Glazurnik

  CEL KURSU:
  Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu.
  Zapoznanie słuchaczy z materiałami
  Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


  WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

  ukończenie co najmniej szkoła podstawowa,
  świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do pracy w zawodzie,
  ukończone 18 lat,
  CZAS TRWANIA KURSU:
  LICZBA DNI:    40
  LICZBA GODZIN dla grupy:    200     
  TEORIA:    120 godz.
  PRAKTYKA – ĆWICZENIA:    80 godz.
  CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU /DNI/:
  Zajęcia teoretyczne:    5 razy w tygodniu po 5 godzin dydaktycznych
  Zajęcia praktyczne - ćwiczenia:    5 razy w tygodniu po 5 - 6 godzin.

  PLAN NAUCZANIA
  L.p.    Przedmiot nauczania     Wymiar godzin
  1.     Dokumentacja budowlana     5
  2.     Technologia wykonania i przygotowania podłoża    40
  3.    Materiałoznawstwo    10
  4.    Posadzki z materiałów mineralnych    10
  5.    Okładziny ścian    20
  6.    Technologie układania płytek na dużych powierzchniach    10
  7.    BHP    15
  8.    Praktyka zawodowa    80
  9.    Aktywne metody poszukiwania pracy    10
      Razem     200
      
  METODY NAUCZANIA:
  Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w jednej grupie metodą wykładów z pomocą podręczników, plansz, foliogramów.

  Szkolenie praktyczne: instruktaż wstępny, pokaz wykonania ćwiczeń, praca pod kierunkiem, nadzór nad nauką.
  KONTROLA I OCENA UCZĄCYCH SIĘ, SPOSÓB SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI:

  Wiedza z zagadnień teoretycznych, umiejętności wykonywania poszczególnych ćwiczeń oceniane są w skali od celującej do niedostatecznej. Kurs kończy się złożeniem egzaminu końcowego teoretycznego i praktycznego. Wyniki egzaminu zostaną odnotowane w protokole egzaminacyjnym. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.
  CHARAKTERYSTYKA ZAWODOWA ABSOLWENTA KURSU
  WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI:

  Absolwent kursu powinien między innymi umieć czytać dokumentację techniczną w danym zakresie. Powinien właściwie dobierać metody wykonywania okładzin, rozpoznawać rodzaje podłoży i odpowiednio je przygotować. Umie obliczyć ilość materiału potrzebnego do wykonania robót. Potrafi dokonywać wyboru odpowiedniej glazury do pomieszczenia, umie rozpoznać podstawowe wady glazury i terakoty. Zna podstawowe zasady BHP i ochrony środowiska naturalnego.

  Powrót na górę