Statut

  STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W MYŚLIBORZU

  INFORMACJE OGÓLNE

  § 1.

  1. Szkoła nosi nazwę: Prywatna Szkoła Policealna w Myśliborzu
  2. Typ szkoły: szkoła ponadgimnazjalna – szkoła policealna
  3. Prywatna Szkoła Policealna w Myśliborzu kształci słuchaczy w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej
  4. kształcenia dla zawodu opiekun w domu pomocy społecznej wynosi 2 lata
  5. Ustalona nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu: Prywatna Szkoła Policealna w Myśliborzu
  6. Taka nazwa używana jest na pieczęciach podłużnych oraz pieczęciach urzędowych

  § 2.

  1. Osobą prowadzącą szkołę jest Jarosław Rębiasz
  2. Organem nadzoru pedagogicznego jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.
  3. Siedziba szkoły mieści się w Myśliborzu.

  § 3.

  1. Prywatna Szkoła Policealna w Myśliborzu jest szkołą niepubliczną wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Myśliborskiego.
  2. Prywatna Szkoła Policealna w Myśliborzu jest szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.
  3. Kształcenie w Szkole odbywa się w systemie zaocznym w formie wykładów i zajęć lekcyjnych.
  4. Cykl kształcenia w szkole jest zgodny z cyklem określonym w ramowym planie nauczania przewidzianym dla zawodu opiekun w domu pomocy społecznej.

  CELE I ZADANIA SZKOŁY

  § 4.

  1. Cele i zadania szkoły:
   1. wszechstronne przygotowanie absolwentów szkół dających wykształcenie średnie do wykonywania zawodu opiekun w domu pomocy społecznej,
   2. przekazanie niezbędnej wiedzy w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,
   3. wykształcenie umiejętności poszukiwania i zdobywania samodzielnie potrzebnych informacji,
   4. uświadomienie potrzeby ciągłego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowej wiedzy dla osiągnięcia sukcesu na rynku pracy,
   5. rozwijanie i pogłębianie szacunku do pracy, poczucia obowiązku i dyscypliny oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. Szkoła realizuje swoje zadania poprzez:
   1. prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie obowiązującego programu nauczania uwzględniającego podstawy programowe,
   2. zapewnienie realizacji niezbędnych zajęć praktycznych w zakresie obowiązującego programu nauczania
   3. zapewnienie realizacji praw słuchacza określonych w statucie Szkoły
   4. zapewnienie wspomagania słuchacza w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenie pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego

  OSOBA PROWADZĄCA

  § 5.

  1. Osobą prowadzącą jest Jarosław Rębiasz
  2. Osoba prowadząca Szkołę jest organem odwoławczym w sprawach, które nie mieszczą się w zakresie kompetencji stanowiących organów Szkoły,
  3. Rada pedagogiczna,
  4. Osoba prowadząca podejmuje decyzje w sprawach organizacyjnych, finansowych i kadrowych, a w szczególności:
   1.  
    • nadaje statut i zatwierdza nanoszone w nim zmiany
    • powołuje i odwołuje dyrektora Szkoły
    • ustala wysokość wnoszonego przez słuchaczy czesnego oraz wynagrodzenia pracowników

  ORGANY SZKOŁY

  § 6.

  1. Organami szkoły są:
   1.  
    • Dyrektor szkoły,
    • Rada pedagogiczna,
    • Samorząd słuchaczy (jeśli zostanie utworzony),
  2. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty

  § 7.

  1. Szkołą kieruje dyrektor, którego powołuje osoba prowadząca szkołę.
  2. . Dyrektorem Prywatnej Szkoły Policealnej w Myśliborzu może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie oraz kwalifikacje pedagogiczne.
  3. Dyrektor szkoły w szczególności:
   1.  
    • Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
    • Sprawuje nadzór pedagogiczny
    • Sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
    • Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,
    • Zatrudnia i zwalnia nauczycieli w porozumieniu z osobą prowadzącą szkołę,
    • Organizuje zajęcia dydaktyczne szkoły,
    • Decyduje w sprawach finansowych szkoły w zakresie i na warunkach określonych zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności podpisanym z osobą prowadzącą szkołę,
  4. Dyrektor w drodze decyzji może skreślić słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach określonych w niniejszym statucie.
  5. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za.
   1.  
    • Realizację zadań dydaktycznych określonych planem i programem nauczania
    • Właściwą organizację pracy szkoły
    • Przygotowanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej
    • Kontaktowanie się z władzami oświatowymi w sprawach szkoły

  § 8.

  1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły z zakresu realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia.
  2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący- dyrektor szkoły.
  3. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków Rady.
  4. Do zakresu pracy rady pedagogicznej należy:
   1.  
    • Podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz ukończenia przez nich szkoły,
    • Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy słuchaczy i innych wynikających z przepisów szczegółowych,
    • Wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny w przypadku złożenia wniosku przez słuchacza, który nie otrzymał klasyfikacji z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej,
    • Podejmowanie uchwał w sprawach innowacji, modyfikacji oraz eksperymentów pedagogicznych i programowych
  5. Posiedzeniom rady pedagogicznej przewodniczy dyrektor
  6. Wszystkie posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane
  7. Rada Pedagogiczna szkoły działa w oparciu o regulamin Rady Pedagogicznej

  § 9.

  1. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze szkoły.
  2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół słuchaczy.
  3. Słuchacze na swoim ogólnym zebraniu wybierają Radę Samorządu.
  4. Ogólne zebranie słuchaczy określa liczbę członków Rady Samorządu.
  5. Samorząd Słuchaczy jest organem doradczo - opiniodawczym, może przedstawić wnioski i opinie w sprawach dotyczących podstawowych praw słuchaczy zawartych w niniejszym statucie.
  6. Samorząd Słuchaczy może organizować działalność kulturalną, turystyczną, gospodarczą, naukową.
  7. Przewodniczący Samorządu Słuchaczy może być zaproszony na posiedzenie Rady Pedagogicznej celem przedstawienia opinii i wniosków słuchaczy.

  Organizacja Szkoły

  § 10.

  1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych wyznacza się zgodnie z organizacją roku szkolnego obowiązującą w szkołach publicznych.
  2. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia.
  3. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, z których pierwszy kończy się z dniem 31 stycznia, a drugi rozpoczyna 1 lutego.
  4. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony ze słuchaczy, których liczba w jednym oddziale może wynosić 45 osób.
  5. Nabór do szkoły odbywa się dwa razy w roku, tak, że początek roku szkolnego ma miejsce we wrześniu i lutym każdego roku.
  6. Termin zakończenia zajęć dydaktycznych przypada na najbliższy piątek po dniu 18 czerwca.
  7. W semestrach programowo najwyższych zajęcia dydaktyczne kończą się w najbliższy piątek po dniu 8 stycznia lub w najbliższy piątek po dniu 11 czerwca.
  8. Zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek.
  9. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego w terminie określonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
  10. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach.
  11. Ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę czerwca po zakończeniu zajęć dydaktycznych i kończą się z dniem 31 sierpnia.
  12. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony ze słuchaczy, których liczba w jednym oddziale może wynosić 45 osób.
  13. Zajęcia edukacyjne dla słuchaczy odbywają się w zasadzie we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez trzy dni – w piątek, w soboty i niedziele, według miesięcznego planu zajęć ustalonego przez dyrektora szkoły.
  14. Dopuszcza się organizowanie zajęć edukacyjnych co tydzień.
  15. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
  16. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
  17. Dopuszcza się łączenie zajęć w bloki lekcyjne przy zachowaniu zasad bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
  18. Dyrektor szkoły dokonuje podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
  19. Dyrektor szkoły powierza oddział opiece jednemu nauczycielowi uczącemu w oddziale.
  20. Opieka tego samego wykładowcy powinna trwać przez cały okres nauczania.
  21. Zmiana opiekuna może nastąpić tylko w sytuacjach wyjątkowych a mianowicie:
   1.  
    • Jeśli jest prowadzone przeciwko nauczycielowi postępowanie dyscyplinarne,
    • Jeśli opiekun swoim postępowaniem wywiera negatywny wpływ na klasę,
    • W przypadkach losowych,
    • W szczególnych, indywidualnych przypadkach nauczyciel może sam zrezygnować z funkcji.

  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

  § 11.

  1. Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne są zobowiązani rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz z dydaktyczną funkcją szkoły. Powinni wspierać każdego słuchacza w jego rozwoju oraz dążyć do własnego rozwoju osobowego. Nauczyciele zobowiązani są kształcić słuchaczy w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności, sumienia i szacunku dla każdego człowieka. Mają obowiązek kształtować u słuchaczy postawy moralne i obywatelskie zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. Odpowiadają za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy.
  2. Nauczyciele są również odpowiedzialni za jakość i wyniki swojej pracy. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
   1.  
    • Opracowanie przedmiotowych wymagań edukacyjnych,
    • Analiza i uaktualnianie treści zawartych w programach oraz prawidłowa realizacja programu nauczania,
    • Opracowanie planu pracy przynajmniej na jeden semestr,
    • Rzetelne przygotowanie się do prowadzonych zajęć,
    • Dostosowanie metod i form procesu dydaktycznego,
    • Podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej oraz doskonalenie umiejętności dydaktycznych,
    • Udział w pracach Rady Pedagogicznej,
    • Stosowanie ocen bieżących i klasyfikacyjnych wg zasad określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,
    • Bezstronne i obiektywne ocenianie słuchaczy poprzez stosowanie jednolitych kryteriów oceniania zawartych w przedmiotowym systemie oceniania,
    • Dbałość o sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
  3. Nauczyciel w ramach pedagogicznej autonomii - posiada prawo do :
   1.  
    • poszanowania godności osobistej, dobrego imienia oraz własności osobistej ze strony wszystkich osób,
    • wprowadzania własnych metod, technik i sposobów nauczania,
    • wyboru programu nauczania,
    • tworzenia nowatorskich oraz własnych programów nauczania,
    • podejmowania inicjatyw mających na celu dobro słuchaczy i usprawnienie funkcjonowania Szkoły,
    • samodzielnego wyboru podręcznika do nauczania swego przedmiotu.
  4. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia Dyrektor szkoły w porozumieniu z osobą prowadzącą.
  5. Pracownicy niepedagogiczni to pracownicy obsługi.
  6. Dyrektor szkoły ustala tym pracownikom zadania i obowiązki.
  7. Do obowiązków pracowników niepedagogicznych należy w szczególności pełna znajomość i respektowanie przepisów związanych bezpieczeństwem i higieną pracy, troska o mienie Szkoły, reagowanie, tj. powiadamianie dyrektora lub osoby prowadzącej o przypadkach niewłaściwego zachowania słuchaczy zagrażających życiu lub zdrowiu innych osób przebywających na terenie Szkoły.
  8. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:
   1.  
    • poszanowania godności osobistej, dobrego imienia oraz własności osobistej ze strony wszystkich osób,
    • rzetelnej, sprawiedliwej, obiektywnej oceny swej pracy przez przełożonych,
    • możliwość zgłaszania swoich postulatów wobec proponowanych przez przełożonego rozwiązań.

  PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

  § 12.

  1. Słuchaczem Szkoły może być każdy kto ukończył szkołę dającą wykształcenie średnie, wniósł wymagane przez osobę prowadzącą opłaty oraz złożył odpowiednie dokumenty (świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie, podanie o przyjęcie do Szkoły, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu opiekun w domu pomocy społecznej).
  2. Rada Pedagogiczna szkoły może ustalić dodatkowe kryteria decydujące o przyjęciu do szkoły w przypadku większej ilości kandydatów niż planowana ilość miejsc.
  3. Słuchacze szkoły mają prawo do:
   1.  
    • bezpiecznego pobytu na terenie szkoły,
    • sprawiedliwej , obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce, zgodnej z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
    • swobodnego wyrażania myśli i przekonań , w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeżeli nie naruszają one dobra innych osób,
    • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, życzliwego traktowania,
    • zapoznania się z treścią statutu szkoły,
    • odwołania się od decyzji dyrektora szkoły podjętej na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dotyczącej skreślenia z listy słuchaczy poprzez złożenie w terminie 7 dni wniosku do osoby prowadzącej szkołę.
  4. Słuchacze mają obowiązek:
   1.  
    • uiszczania czesnego w określonym terminie za każdy semestr nauki,
    • przestrzegania postanowień statutu,
    • dbania o mienie szkoły,
    • uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych,
    • przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu na terenie szkoły i w bezpośrednim jej otoczeniu.
    • wzajemnego szacunku do siebie, grona pedagogicznego i władz szkolnych,
    • stosowania się do poleceń i zarządzeń dyrektora szkoły i grona pedagogicznego.
  5. Słuchaczom przysługują kary za nieprzestrzeganie nałożonych na nich obowiązków:
   1.  
    • uwaga słowna skierowana przez nauczyciela,
    • uwaga słowna skierowana przez dyrektora szkoły,
    • skreślenie z listy słuchaczy.
  6. Słuchaczom przysługują nagrody za wzorowe przestrzeganie nałożonych obowiązków i bardzo dobre wyniki w nauce:
   1.  
    • pochwała słowna skierowana przez nauczyciela lub dyrektora szkoły,
    • zwolnienie z części opłat,
    • przyznanie stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce.
  7. Skreślenie z listy słuchaczy może nastąpić w przypadku:
   1.  
    • dobrowolnej rezygnacji z pobierania nauki w Szkole,
    • nieprzestrzegania ustaleń zawartych w statucie, w tym w szczególności:
     1. systematycznego uczestnictwa w zajęciach
     2. pracy nad własnym rozwojem
     3. przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego
     4. odpowiedzialności za własne życie i zdrowie
     5. poszanowanie mienia
    • nieuiszczanie czesnego w terminie i wysokości ustalonych w umowie cywilnoprawnej (przyczyny niepedagogiczne).

  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

  § 13.

  1. Czesne wpłacane przez słuchacza.
  2. Wpływy w formie dotacji i darowizn.
  3. Dotacje z budżetu samorządu terytorialnego w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 14.

  1. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoła może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego. Likwidacja musi być poprzedzona zawiadomieniem słuchaczy 6 miesięcy wcześniej o takim zamiarze z podaniem przyczyn. O zamiarze należy powiadomić właściwe organy oświatowe.
  2. Statut wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia działalności po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Powiatowego w Myśliborzu.
  Powrót na górę